ميني دراور چهار طبقه

Multi Purpose Mini Drawer

ميني دراور همه كارهطول : 260 ميليمتر -    عرض: 180 ميليمتر   -   ارتفاع: 340 ميليمتر

بالا