0

جعبه هاي صنعتي كشويي

   
 

 

طول : 430      عرض : 270        ارتفاع : 180

 

   Code: 108

 

   

 طول : 350     عرض : 210        ارتفاع : 145

 Code: 106

 طول : 270       عرض : 170       ارتفاع : 135

 Code: 104

 طول : 225       عرض : 150         ارتفاع : 115

 Code: 103

 طول : 175       عرض : 125          ارتفاع : 90

 Code: 102

 طول : 160        عرض : 100         ارتفاع : 70

 Code: 101
     
بالا